ประชุมวิชาการภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมวิชาการภาคทันตกรรมป้องกัน เรื่อง รู้ รักในความทรงจำ" ในวันที่ ๒๑-๒๒ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: