ประชุมวิชาการเภสัช

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Adances in Adverse Drug Reactions : Common Drug-Induced Organ Disorders ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.60 ณ โรงแรมนารายน์ สีลม กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง