สัมมนาวิชาการ

ด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สัมมนาวิชาการเรื่อง สาธารณสุขเชิงรุกกับการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่ของโลก ในวันที่ ๒๖ พ.ย.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง