โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ เม.ย.-๕ พ.ค.๖๕ ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: