อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ

ด้วย โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ไฟล์ประกอบ: