ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม

ด้วย บ.พีค เทรนนิ่ง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

ดังเอกสารแนบ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: