โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการIDP+IS

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: