โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓ รุ่น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กทม. คือ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ - ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๕ -๒๖ ส.ค.๒๕๖๑

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง