ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง