โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ ๑-๔

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ จำนวน ๔ รุ่น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กทม. คือ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๔ - ๕ พ.ค.๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๕ - ๖ ก.ค.๒๕๖๑

รุ่นที่่ ๔ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ส.ค.๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: