ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112(1/2564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/112 ในระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย.64 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. 64 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: