โครงการเกษียณสร้างสุข

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเกษียณสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่น ๑ วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

รุ่น ๒ วันที่ ๓-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: