โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: