อบรมหลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.58 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ข่าว: