กิจกรรมRamathibodi Graduate Open House

ด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม Ramathibodi Graduate Open House หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 5 ต.ค.2561 

ผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวัที่ 3 ต.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: