ประชุมวิชาการเรื่องกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐

ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: