ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุม Silver Wave Symposium ในวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง