อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุข จัดอบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: