โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีค่าลงทะเบียน 2000 บาท ในวันที่ 23 เม.ย.65 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 เม.ย.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง