อบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-27 ธ.ค.63 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: