อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 มี.ค.2558