สัมมนาเรื่องรุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งทัี่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี 

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: