ประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ

ด้วย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 1-2 ส.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 19 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: