อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG interpretation and nursing care รุ่นที่ 5

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.2559 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2560 ณ มหาวิทยามหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ไฟล์ประกอบ: