โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง

ด้วย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผัวหนัง ระหว่างวันที่ ๓-๔ พ.ค.๒๕๖๐ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง