อบรมเชิงปฏิบัติการการทำคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual

ด้วย ศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual  ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน วันที่ 2-3 พ.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: