ประชุมวิชาการเรื่อง Update on Newborn management

ด้วย วพบ.กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on Newborn management วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ค.๖๑ ณ วพบ.กรุงเทพ

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: