โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

ด้วย โรงพยาบาลตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ในวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๕ ก.พ.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: