ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙" ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: