โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะ สร้างสุขในการทำงาน"

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะ สร้างสุขในการทำงาน" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2558 (ลว. 20 ก.พ.58)