ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗

ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง บุหรี่ทำร้ายใจและหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: