อบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้ง ๑๓

ระหว่างวันที่ ๗-๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.hitap.net

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: