หลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล ระหว่างวันที่ ๑๙ เม.ย.- ๘ มิ.ย.๖๐ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: