ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

ประชุมวิิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2558