หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๓๐ มี.ค.-๓ เม.ย.๒๕๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: