อบรมวิชาการเรื่อง รู้ทันการสูงวัย ดูแลสมองและกระดูก

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง รู้ทันการสูงวัย ดูแลสมองและกระดูก ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิ.ย.๖๐ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๗ มิ.ย.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: