ประชุมวิชาการโดยคณะทันแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จัดประชุมวิชาการร่วม๓สถาบัน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมTR Rockhill อ.หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: