อบรมวิชาวิชาการ เรื่อง RCCP

ด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: