ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

ด้วย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางอายุศาสตร์ ครั่้งที่ 26 ประจำปี 2559 เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม ระหว่างวันพุธที่ 10-12 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ก.พ.59  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง