ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕

ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง นโยบายควบคุมยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. 

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙