ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖ หลักสูตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง