ประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: