ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

๑. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบสารบรรณ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. ความเสี่ยงของคณะกรรมการ กำหนดนราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช.และภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามระเบียบพัสดุ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: