ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวัน ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: