อบรม/สัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรมให้แก่ส่วนราชการต่างๆ จังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังส่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์