ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๒๐

ด้วย ชมรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการจิตเวขศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๒๐ เรื่อง ผ่าทางตัน ปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.พ.๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ก.พ. ๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: