อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว training development road map : TRM เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.ุ๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: