ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช  จ.ชลบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ไฟล์ประกอบ: