โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข (ไตรสิกขา) ๒๕๖๒