หลักสูตรการฝึกอบรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: